Các ngươi chẳng phải là bọn vô danh trên Châu hồ .. tại sao lại cam Tịnh làm việc hạ tiện .. bốn kẻ vây gõ một tên đồ đệ của ta !?.Ngô Thịnh Liệt cưỡng từ đoạt lý .. đáp .: Tại sao lại là bốn kẻ gõ một !? Ở đây chẳng phải còn có rất lắm kẻ Minh Cổ giúp đỡ y sao !? Bọn ta là bốn kẻ gõ nhau với mấy trăm kẻ của họ.Tiền Thịnh Kiện hỏi về máy chạy bộ nhập khẩu  .: Mã Thịnh Hùng Tần sư ca .. lão mù này trông chẳng ra sao .. là bè lũ khốn khiếp nào thế !?.

Dòng ấy tuy y đáp rất nhỏ .. nhưng Khâm Trấn Ác đã nghe thấy .. trong lòng cả giận .. dằn Thích trượng xuống đất một cái nhảy vọt đến cạnh .. bên bàn tay nắm trúng bối Tịnh y nhấc lên quăng xuống núi. Tần quỷ cả kinh .. đang định hỏi về máy chạy bộ điện nhập khẩu. sấn lên. Khâm Trấn Ác thân pháp như gió liên tiếp chụp ba cái quăng ba cái .. kẻ ngoài còn chưa trông thấy rõ thì ba kẻ đã bị y quăng cả xuống núi.

Bè lũ Minh Cổ trên núi dưới núi cùng cất lời reo hò. Hắc Hà tứ quỷ mặt mũi dính đầy đất cát .. kẻ nào cũng tĩnh thân ê ẩm .. vô cùng thẹn thùng lồm cồm bò dậy.Đúng lúc ấy .. chợt thấy xa xa đất bốc mù mịt như có mấy vạn bè lũ mã gõ đến .. Đông trận của bè lũ Tang Côn ngay sau đó giãn ra. Thích Mộc Chân thấy cứu binh đã đến .. trong lòng vui vì giá máy chạy bộ tại nhà. .. biết Trất Mộc Tụ trị bè lũ rất nghiêm .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *